M26X—GPRS云电表模块数据传送单元

 行业应用     |      2021-03-25 09:43:17

符合13版150无线模块标准 符合国网Q / GDW 376.1—2009标准 支持凤凰、威盛等品牌2/3相智能电表 超低待机功耗 1.3mA @DRX=5 GSM全频段 850/900/1800/1900MHz